รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสมหมาย หนูแดง

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรยั่งยืน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสมหมาย หนูแดง ให้ความสำคัญกับกระบวนการวิจัย เพื่อการเกษตรอย่างสูง ได้ศึกษาค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับระบบเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร หมักและทำน้ำชีวภาพเพื่อใช้ในไร่เอง ปฏิบัติทดลองพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระบบนิเวศเขตร้อน จนประสบความสำเร็จวิจัย เพื่อผลิตจุลินทรีย์ท้องถิ่นไว้ใช้ และเผยแพร่เป็นวิทยาทาน พัฒนากระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์จาก 30 – 40 วัน ให้เหลือเพียง 3 – 5 วัน จัดระบบปลูกพืชร่วมกันตั้งแต่สองชนิดขึ้นไป เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ซึ่งจะทำให้เกษตรกรไม่ต้องใช้ระบบเกษตรเคมีอีกต่อไป ผลงานโดดเด่น ครูสมหมาย เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำในการทำเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ ด้วยการใช้กระบวนการการวิจัยในการดำเนินงาน เป็นผู้ปฏิบัติ ทดลอง พัฒนา เกษตรอินทรีย์ในระบบนิเวศเขตร้อนจนประสบความสำเร็ ริเริ่มวิจัยเพื่อผลิตจุลินทรีย์ท้องถิ่น พัฒนากระบวนการหมักปุ๋ยอินทรีย์ระยะสั้นที่ให้คุณค่าธาตุอาหารสูง ริเริ่มจัดระบบปลูกพืชร่วมกันตั้งแต่สองชนิด เพื่อเพิ่มผลผลิตซึ่งจะเป็นเกษตรทางเลือกแทนเกษตรเคมีที่สำคัญในอนาคต

ที่อยู่

19 หมู่ 8 บ้านพุน้ำทิพย์ ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ไปรษณีย์ 15120

<< ย้อนกลับ