รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเสวก มาลาพงษ์

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ การเผชิญกับปัญหาดังกล่าว ทำให้ครูเสวกได้พยายามศึกษาทดลองเปลี่ยนแปลงแนวคิดดั้งเดิมที่จัดทำกันมาอยู่ตลอดเวลา ต่อมาเริ่มมีระบบชลประทานเข้ามาดำเนินการจัดทำคลองส่งน้ำมายังพื้นที่เกษตร นับเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเพราะน้ำเป็นปัจจัยหลักสำคัญในการทำการเกษตร จึงได้พยายามทดลองด้วยการลองผิดลองถูก การศึกษาหาความรู้ การศึกษาดูงาน และการนำแนวคิดขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โครงการทฤษฎีใหม่ นำมาประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองอีกครั้งหนึ่ง โดยได้จัดทำโครงการเกษตรผสมผสานในพื้นที่แปลงนาที่อยู่จำนวน 16 ไร่ ซึ่งแต่เดิมปลงนี้ใช้การทำนาเพียงอย่างเดียว ได้นำมาจัดแบ่งออกเป็นสัดส่วนย่อยต่าง ๆ โดยได้ขอกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท) มาลงทุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการต่าง ๆ ตามขนาด ผลงานโดดเด่น ครูเสวกเป็นต้นแบบแนวคิดการจัดทำเกษตรผสมผสาน เน้นการพึ่งตนเองเป็นสำคัญ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี แต่จะใช้ปุ๋ยและสารจากธรรมชาติมาทดแทนในการปรับปรุงบำรุงดิน การกำจัดแมลง ซึ่งทำให้ได้ผลเป็นอย่างดีไม่ก่อให้เกิดกมลภาวะเป็นพิษหรือเกิดผลเสียหายต่อธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต ช่วยเสริมรายได้ลดค่าใช้จ่ายครอบครัว โดยมีการจัดปลูกพืชผักต่าง ๆ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ไม้ผล ฯลฯ อย่างเป็นสัดส่วนครอบคลุมตลอดพื้นที่ ทำให้มีพืชผักผลไม้ สัตว์น้ำไว้รับประทานและจำหน่ายเป็นรายได้หมุนเวียนตลอดทั้งปี พร้อมกันนี้ยังได้ขยายผลถ่ายทอดความรู้ วิธีการดำเนินงาน การจัดการไปสู่ชุมชน เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และเกษตรกรผู้สนใจ

ที่อยู่

109 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ 71140

<< ย้อนกลับ