รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายคำป่วน สุธงษา

ด้านเกษตรกรรม

ไม้ดอก ไม้ประดับ

ผลงาน

องค์ความรู้ จากการศึกษาค้นคว้า ทำให้ค้นพบองค์ความรู้ในการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และพืชเมืองหนาว องค์ความรู้ที่สำคัญได้แก่ การเพาะและขยายพันธุ์เป็นช่วง ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ และธรรมชาติในแต่ละพันธุ์ เช่น - เดือนตุลาคม – ธันวาคม จะผลิตและขยายพันธุ์ต้นพลอยอินเดียและคริสต์มาศ - เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ จะผลิตและขยายพันธุ์ต้นคาแลนโกอีหรือกุหลาบหิน - เดือนมีนาคม – กันยายน จะผลิตและขยายพันธุ์ดอกไฮเดรนเยีย ผลงานโดดเด่น ครูคำป่วน เป็นผู้ที่ริเริ่มการทำเกษตรกรรมเกี่ยวกับการเพาะและขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับเมืองหนาวของจังหวัดเลย รวมทั้งคิดค้นสูตรน้ำหมักชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีจนมีชื่อเสียงทั้งในประเทศแะต่างประเทศ ได้รวมกลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจชุมชน โดยการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับจำหน่ายที่ตลาดริมทาง ร้านค้าชุมชนจนประสบความสำเร็จ ซึ่งร้านค้าริมทางนี้ได้เป็นแบบอย่างให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนนำไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาของชุมชนในปัจจุบัน

ที่อยู่

67 หมู่ 2 (สวนน้ำฝน) บ้านหนองเสือคราง ตำบลน้ำสุด อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ 42160

<< ย้อนกลับ