รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเชียง ไทยดี

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรผสมผสาน

ผลงาน

องค์ความรู้ การทำสวนผสมผสานของครูเชียงนั้น ทำหลายอย่างทั้งปลูกพืชผลไม้และเลี้ยงสัตว์ตั้งอยู่บนสมติฐานหลักว่าพืชล้มลุกให้ผลระยะสั้นสำหรับนำมาเลี้ยงครอบครัว เลี้ยงไก่ถือว่าเป็นผลผลิตรายเดือน ผลผลิตรายปี ได้แก่ ปลา กบ ลูกปลา สำหรับผลผลิตระยะยาว ได้แก่ ไม้ผลชนิดต่าง ๆ ยิ่งปลูกหลายชนิดและให้ผลช่วง ๆ ไม่พร้อมกันยิ่งให้ผลดี การปลูกไม้ผลจะปลูกคละกันไปหมดไม่เป็นแถว จากการค้นพบของครูเชียงที่ว่า ผลงานโดดเด่น ครูเชียง ไทยดี เป็นผู้สืบสานความคิด“เรียนรู้แล้วต้องทำ เรียนจำแล้วต้องนำไปใช้” โดยทำการเกษตรผสมผสาน ยึดหลักให้ธรรมชาติเกื้อกูลกันแทนการใช้สารเคมีและสารพิษ ใช้กลไกของธรรมชาติเป็นตัวควบคุมแมลงศัตรูพืช ใช้ใบไม้และมูลสัตว์ที่เลี้ยงไว้เป็นปุ๋ยไม่ต้องซื้อหา และไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

59 หมู่ 2 บ้านอนันต์ ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32110

<< ย้อนกลับ