รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล

ด้านเกษตรกรรม

เกษตรอินทรีย์

ผลงาน

องค์ความรู้ เนื่องจากครูหิน เลี้ยงสุกรไว้มากมีจำนวนถึง ๑,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ ตัวต่อปี เกิดปัญหามลพิษจากคอกสุกรก่อตัวรุนแรงมากขึ้น เกิดกลิ่นเหม็นเป็นที่เดือดร้อนของชุมชนครูหินจึงต้องหาทางแก้ไขปัญหา ในระยะแรกของการแก้ปัญหาได้ลงทุนซื้อน้ำยา (สารเคมี) ซึ่งมีราคาแพงจากต่างประเทศมาใช้ แต่ก็ยังคงมีกลิ่นเหม็นอยู่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ต่อมาได้หันมาใช้จุลินทรีย์ในรูปน้ำหมักที่วางขายอยู่ตามท้องตลาดมาทดลองใช้ก็สามารถลดปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ผลงานโดดเด่น ครูหิน เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากสังคมในความมุ่งมั่นที่ผลักดันให้เกษตรกรหันมาพึ่งพาตนเอง ลดต้นทุนการผลิตด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการทำการเกษตรที่ปลอดสารเคมี-สารพิษ เป็นผู้ขับเคลื่อนแนวทาง “เกษตรอินทรีย์” ขึ้น และดำเนินงานอย่างเป็นระบบ แก้ปัญหาวิกฤติด้านการผลิต และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จนเป็นตัวอย่างทางความคิด และเกษตรกรนำไปปฏิบัติได้จริงจนประสบความสำเร็จอย่างแพร่หลาย

ที่อยู่

147 หมู่ 5 บ้านอังกัญ ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ไปรษณีย์ 32140

<< ย้อนกลับ