รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายหรน หมัดหลี

ด้านเกษตรกรรม

ธาตุสี่

ผลงาน

องค์ความรู้ เกษตรกรส่วนใหญ่ยากจนมีทุนน้อย ทำการเพาะปลูกต้องเร่งให้เกิดผลผลิตเพื่อกิน และขายเลี้ยงครอบครัว องค์ความรู้ที่ได้จากการทดลอง สังเกต และนำมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์ความรู้เหล่านี้ ครูหรนได้นำมาสอน ถ่ายทอดวิธีการให้แก่เกษตรกรว่าขั้นแรกปลูกไม้ล้มลุกก่อน เช่น พริก มะเขือ ผัก กล้วย เป็นต้น ประมาณ 3 เดือน เมื่อถึงเดือนที่ 6 ครอบครัวจะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ขั้นต่อมาก็คือปลูกไม้ยืนต้นลงในดินเพื่อให้ผลผลิตในระยะยาว ระหว่างที่รอไม้ออกลูกต้อง “กินกิ่ง” ของไม้เหล่านี้ นั่นก็คือ การขยายพันธุ์ไม้ทั้งติดตา ตอน ต่อกิ่ง เสียบยอด ด้วยวิธีนี้จะสามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ ผลงานโดดเด่น ครูหรน เป็นผู้เชื่อมต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ในความรู้เรื่องธาตุ 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของคนไทยที่ทำให้เกิดความสมดุลย์ในระบบร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์ มาปรับประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้นำมาปลูกรวมกันในสวน ไม้ต่างชนิดที่มีลักษณะเข้ากันได้ เมื่อปลูกรวมกันจะเกิดการพึ่งพากัน ทำให้สามารถออกดอกผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นการยืนยันว่าทฤษฏีการเกษตรที่คล้อยตามกฏแห่งธรรมชาตินั้นให้ประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

13 หมู่ 6 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90180

<< ย้อนกลับ