รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายหรน หมัดหลี

ด้านเกษตรกรรม

ธาตุสี่

ผลงาน

ครูหรน หมัดหลี เป็นผู้เชื่อมต่อภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ในความรู้เรื่องธาตุ ๔ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ อันเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญของคนไทยที่ทำให้เกิด ความสมดุลย์ในระบบร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโตสมบูรณ์มาปรับประยุกต์ใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ไม้นำมาปลูกรวมกันในสวน ไม้ต่างชนิดที่มีลักษณะเข้ากันได้ เมื่อปลูกรวมกันจะเกิดการพึ่งพากัน ทำให้สามารถออกดอกผลเต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นการยืนยันว่าทฤษฏีการเกษตรที่คล้อยตามกฏแห่งธรรมชาตินั้นให้ประโยชน์สูงสุดแก่มวลมนุษย์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่

13 หมู่ 6 ตำบลเกาะหวาย อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90180

<< ย้อนกลับ