รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระพิศาลธรรมพาที (พยอม กัลยาโณ)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

เป็นพระนักพัฒนาผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างหลากหลายด้วยการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีโอกาสได้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง มิให้เป็นภาระของสังคมและประเทศชาติด้วยการให้ปัญญาและอาชีพ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พัฒนาคุณภาพชีวิตจนประสบความสำเร็จมีผลงานปรากฏเป็นที่อยมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างมากมาย

ที่อยู่

วัดสวนแก้ว เลขที่ 55/1 ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11140

<< ย้อนกลับ