รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ องค์ความรู้สั่งสมของพระพิศาลธรรมพาทีมาจากการศึกษาธรรมะ การศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมจากการปฏิบัติงานที่ต้องแก้ไขปัญหา และการคิดค้นรูปแบบใหม่ ๆ ของการจัดทำโครงการลักษณะของการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา จนเกิดเป็นผลึกความคิดที่เป็นแก่นแกนสำคัญขององค์ความรู้ในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ จนประสบความสำเร็จในลักษณะของการแก้ปัญหา และการพัฒนาเชิงรุกที่นำปัญหาในอนาคตมาแก้ไขให้สำเร็จในปัจจุบัน การศึกษาธรรมะอย่างลึกซึ้งทำให้ค้นพบแหล่งภูมิปัญญาสร้างสรรค์อย่างหลากหลายที่สามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้กับชีวิตและสังคมได้เป็นอย่างดีประกอบกับการเป็นพระนักการศึกษาที่เฝ้าติดตามศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ สภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างใกล้ชิด ทำให้พระพิศาลธรรมพาทีมองเห็นจุดอ่อน จุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย ของสังคมอย่างเด่นชัด และสามารถนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ใช้เป็นฐานคิดในการดำรงชีวิตไปสู่สันติสุขของตนเองและของสังคม องค์ความรู้ที่โดดเด่นของพระพิศาลธรรมพาทีก็คือ การปรับประยุกต์ธรรมะมาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ผลงานโดดเด่น พระพิศาลธรรมพาทีได้จัดทำโครงการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาของสังคม ๑๘ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการบวชเณรภาคฤดูร้อน ๒) โครงการเข้าค่ายอบรมฯ ๓) โครงการร่มโพธิ์แก้ว ๔) โครงการเวทีบำเพ็ญประโยชน์ ๕) โครงการลอกครบ ๖) โครงการกระบอกสำรอกกิเลส ๗) โครงการช่วยน้องท้องหิว ๘) โครงการรณรงค์ผู้ไม่รู้หนังสือฯ ๙) โครงการสลบมาฟื้นไป ๑๐) โครงการที่พักคนชรา ๑๑) โครงการสะพานบุญฯ ๑๒) โครงการซุปเปอร์มาเก็ตฯ ๑๓) โครงการสวนแก้วเนอร์สเซอรี่ ๑๔) โครงการเพื่อการเกษตรฯ ๑๕) โครงการบ่อหมักสิ่งปฏิกูล ๑๖) โครงการบ้านทักษะชีวิต ๑๗) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ๑๘) โครงการคอนโดสุนัข และอีกหนึ่งผลงานที่โดดเด่นของพระพิศาลธรรมพาทีนั่นคือ มูลนิธิวัดสวนแก้ว ด้วยปณิธานที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเผยแพร่ศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตและแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ที่อยู่

วัดสวนแก้ว เลขที่ 55/1 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ไปรษณีย์ 11140

<< ย้อนกลับ