รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

พิพิธภัณฑ์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์ เป็นผู้สนใจใฝ่รู้ในเรื่องปรัชญา ศานา และประเพณี ซึ่งสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน ได้ศึกษาหาความรู้โดยการสอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ ซึ่งสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีและคติความเชื่อมาจากบรรพบุรุษ รวมทั้งศึกษาค้นคว้าจากตำรับตำราเก่า ๆ เนื่องจากมีนิสัยในการเก็บอยู่แล้ว จึงมีเอกสารเก่า ๆ มากมายไว้สำหรับค้นคว้าอ้างอิง ประกอบกับอาชีพและตำแหน่งหน้าที่เป็นครูใหญ่ เมื่อชาวบ้านจะทำกิจกรรมต่าง ๆ มักมาปรึกษาหารือ สิ่งเหล่านี้ครูเกรียงศักดิ์จะจดบันทึกและค้นคว้าเพิ่มเติม จนเกิดองค์ความรู้ที่สำคัญและชัดเจนที่สามารถนำไปถ่ายทอดให้แก่บุคคลในทุกระดับในเรื่องต่าง ๆ ได้ องค์ความรู้ที่สำคัญได้แก่ 1) โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตชาวอีสาน 2) ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 3) การละเล่นพื้นบ้าน 4) พิธีกรรมและพิธีการทางศาสนา 5) ปรัชญาอีสานและ 6) ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ผลงานโดดเด่น ครูเกรียงศักดิ์ เป็นผู้เห็นความสำคัญของวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นอีสาน ซึ่งนับวันจะสูญหายและลบเลือนไปจากสังคมไทย ท่านจึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์และศูนย์วัฒนธรรมอำเภอจักราชขึ้นที่บ้านพักตนเอง เพื่อเก็บรวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และสิ่งของเครื่องใช้ ซึ่งบ่งบอกถึงวิถีชีวิตชาวอีสาน แล้วนำมาเป็นสื่อการสอน เป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญแก่เยาวชนและผู้สนใจให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจและซาบซึ้งในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่น ช่วยกันอนุรักษ์ สืบสานไว้ต่อไป

ที่อยู่

๑ หมู่ที่ ๑ ถนนสุขาภิบาล ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ ๓๐๒๓๐

<< ย้อนกลับ