รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูดาราวรรณ เด่นอุดม เริ่มต้นที่การพัฒนาตัวเองให้แข็งแกร่งก่อน ด้วยการฝึกจิตตนเองตามแนวทางของพระพุทธศาสน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์กรรมฐานสายพระป่า โดยได้มีโอกาสได้รับธรรมะและคำสอนภาคปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอนและละเอียดลึกซึ้งโดยตรง จากพระอริยบุคคลหลายองค์ ได้แก่ ๑. พระราชวุฒาจารย์ (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล) วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์ ๒. พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง อ.ศรีเชียงใหม่ จ .หนองคาย ๓. พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔. พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จ.นครราชสีมา ๕. พระอาจารย์อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ๖. พระอาจารย์โสภา สมโณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา และครูดาราวรรณ ได้ค้นพบความจริงแห่งการดับทุกข์ คือ “จิต” ซึ่งเป็นพลังงานแฝงอยู่ในกาย มีหน้าที่สั่งกาย และบันทึกผลงาน การทํา พูด คิด ไว้เป็นประจุกรรม (พลังกุศลกรรม และอกุศลกรรม) ซึ่งเป็นข้อมูลหรือหน่วยความจําที่มีปริมาณมหาศาล จิตเป็นอมตธาตุ เป็นธาตุที่ไม่ตาย เมื่อกายตาย จิตจะทิ้งกายไปหาที่อยู่ใหม่ (ภพภูมิ) ตามพลังขับเคลื่อนของจิตว่าจะไปทางฝ่ายกุศลหรืออกุศล การฝึกจิตหรือการทำสมาธิภาวนาคือการทําจิตให้มีสิ่งรู้ ทําสติให้มีสิ่งระลึก ครูดาราวรรณได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลวงพ่อ พุธ ฐานิโย ซึ่งแยกสมาธิเป็น ๒ แบบ คือ ๑. สมาธิในวิธีการ ๒. สมาธิในชีวิตประจําวัน หรือสมาธิสาธารณะ คือ - ปัญญาระดับสูง การรู้เท่าทันกิเลส ตัณหา อุปาทาน จนสามารถตัดอาสวกิเลสได้ - ปัญญาระดับกลาง การรู้เท่าทันจิต มีภูมิต้านทานต่อสิ่งยั่วยุ และสิ่งกระทบต่าง ๆ (จากภายในหรือภายนอกก็ตาม) และ - ปัญญาระดับต้น เป็นความชาญฉลาดทางสติปัญญาที่ใช้ในการเรียน และการงานต่าง ๆ ทําให้ประสบผลสําเร็จสูง มีความผิดพลาดน้อย ผลงานโดดเด่น ครูดาราวรรณ รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา และมีผลงานหนังสือ “ดุจช่างศรดัดลูกศร” เป็นการถอดบทเรียนของการจัดโครงการอบรมพัฒนาจิต ณ วัดวะภูแก้ว ที่ได้จัดทำไว้ เมื่อปี ๒๕๔๖ การทำโครงการมาจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางเรื่องให้เหมาะสมกับปัญหาพฤติกรรมในแต่ละยุค และยังคงยึด “หลักการ” เดิม นับตั้งแต่มีวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคโควิด จนต้องงดอบรมไปประมาณ ๑ ปีเศษ ได้มาทบทวนพฤติกรรมของเด็กวัยรุ่น และผู้ใหญ่ในสังคม พบว่ามีภูมิคุ้มกันทางใจน้อยลงมาก ความอดทนอดกลั้นน้อย วินัยหย่อน ฯลฯ สาเหตุน่าจะมาจากการติดสื่อโซเชียล ซึ่งลามมาจนถึงเด็กประถม ทางโครงการจึงปรับตัว เพื่อให้ได้ผลสูงขึ้นคือ จะรับผู้เข้าอบรมระดับเด็กนักเรียนรุ่นละประมาณ ๒๕๐ คน จากเดิมที่เคยรับอยู่ที่ ๓๕๐ คน เพื่อให้ติดตามดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงขึ้น ส่วนรุ่นผู้ใหญ่จะรับไม่เกิน ๑๐๐ คน

ที่อยู่

๒๕๖ ถ.มิตรภาพ ซ.๑๕ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ไปรษณีย์ ๓๐๐๐๐

<< ย้อนกลับ