รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

วรรณกรรมและดนตรีเมืองเหนือ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ เป็นศิลปินพื้นบ้านที่มีความรู้รอบด้านเกี่ยวกับวรรณกรรมและดนตรีเมืองเหนือ ทั้งด้านอักษรล้านนา การเทศน์มหาชาติภัณฑ์เอก เช่น กัณฑ์ฉกษัตริย์ กุมาร มัทรี รวมทั้งมีความสามารถด้าน ค่าว ซอ กาพย์ ร่าย กะโลง คำฮ่ำ ดนตรีพื้นเมือง จนได้เป็นประธานชมรมกวีล้านนา (นักค่าวภาคเหนือ) ผลงานโดดเด่น ๑.ถ่ายทอดภาษา(คำเมือง ตั๋วเมืองล้านนาและวรรณกรรมล้านนาทั้ง ๖ ประเภท)แก่ นักเรียน เยาวชน ครูอาจารย์ พระสงฆ์ตามสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ทั้งการสอนประจำ นิเทศ วิทยากรรับเชิญ ๒.จัดทำตำรา คู่มือ แจกจ่าย จำหน่าย เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดถึงสื่อไวนิล ขนาดและรูปแบบต่าง ๆ ในการจัดแสดงนิทรรศการ ๓.จัดทำสื่อธรรมดา (กระดาษ-ไวนีล)สื่ออิเลคโทรนิค(เทป ซีดี วีซีดี เผยแพร่เพื่อการบันเทิง) ๔.จัดบ้านเป็น “บ้านปู่สอนหลาน” ศูนย์การเรียนรภูมิปัญญาไทยด้นภาษาและวรรณกรรม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของครู นักเรียน โรงเรียน ตลอดถึงผู้สนใจมาศึกษาดูงาน และเปลี่ยนเรียนรู้และบางโอกาส สอนพิเศษที่บ้นนในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ ปิดภาคเรียน เป็นต้น ๕.ถือโอกาส ร่วมแสดง เผยแพร่ ภาษาและวรรณกรรม งานถนนคนเดินในวันเสาร์อาทิตย์ จัดโดยเทศบางเมืองลำพูนและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูนเป็นประจำ ๖.จัดให้มีการประกวดค่าวจ๊อย เพลงซอและฮ่ำกะโลงในวันพระยาพรหมโวหาร(๑๒ เมษายนของทุกปี) งานประเพณีสลากภัตร(๑๒ เป็ง)วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นประจำทุกปี

ที่อยู่

๒๓/๓ หมู่ ๑ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ ๕๑๐๐๐

<< ย้อนกลับ