รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนิยม สองสีโย

ด้านภาษาและวรรณกรรม

อักษรและวรรณกรรมล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ คัมภีร์ใบลานและพับสาทางภาคเหนือมีอยู่เป็นจำนวนมากแต่ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจด้านอักษรล้านนายังมีอยู่น้อย ครูนิยมเห็นว่าการที่อักษรล้านนาในคัมภีร์โบราณอ่านยากนั้นมีสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ ลายมือของผู้จาร (เขียน) ไม่สวย และไม่ถูกต้องบางครั้งตัวอักษรไม่ชัดเจนเพราะเป็นการเขียนจากปลายเหล็กจาร และการซึมของน้ำหมึกทำให้อ่านได้ยากและความหมายผิดพลาด ครูนิยมจึงได้ทำการคัดลอก ค้นคว้า และทำรูปเล่มใหม่เพื่อให้มีความชัดเจนอ่านได้ง่ายขึ้น นอกจากลายมือการเขียนของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันแล้ว การวางตำแหน่งสระวรรณยุกต์ของคำต่างๆ ก็ต่างกัน อักษรล้านนามีการเขียนได้หลายรูปแบบไม่ตายตัวแน่ชัด แต่ก็ต้องอยู่ภายได้หลักการของการเขียนที่ถูกต้อง การเขียนมักจะมีลักษณะการอ่านซ้ำของอักษร ทั้งนี้ต้องอาศัยความเข้าใจเรื่องลายมือของผู้เขียน การอ่านต้องอ่านให้ได้ใจความและสำนวนภาษาพื้นเมืองด้วย จึงจะทำให้ การอ่าน การเขียน ทำได้ถูกต้องและมีความหมาย ครูนิยมได้พยายามศึกษาค้นคว้าจากพับสาและใบลาน เพื่อจะหาหลักในการเขียน การอ่าน การวางตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ จากหลายตำราและหลายท้องถิ่น แล้วนำมาสรุปเป็นหลักการ เรียบเรียงเป็นแบบเรียนอักษรล้านนาขึ้น โดยนำเอาวิธีการสอนแบบใหม่มาผสมผสานทำให้เข้าใจง่าย เรียนได้รวดเร็วลดระยะเวลาการเรียนได้มากขึ้น ผลงานโดดเด่น ครูนิยม สองสีโย เป็นผู้ที่มีความสนใจอักษรล้านนา ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้การอ่าน การเขียนภาษาล้านนา เป็นเรื่องยากและได้ทดลองวิธีการสอนแบบใหม่มาผสมผสานทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและเรียนได้รวดเร็วขึ้น จึงได้เริ่มถ่ายทอดให้คนรอบข้างและได้เปิดสอนเป็นทางการจนก่อให้เกิด "กลุ่มคนรักตัวเมืองน่าน" ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

ที่อยู่

๒๑/๑ ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ ๕๕๐๐๐

<< ย้อนกลับ