รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายนิยม สองสีโย

ด้านภาษาและวรรณกรรม

อักษรและวรรณกรรมล้านนา

ผลงาน

เป็นผู้ที่มีความสนใจอักษรล้านนา ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุที่ทำให้การอ่าน การเขียนภาษาล้านนา เป็นเรื่องยากและได้ทดลองวิธีการสอนแบบใหม่มาผสมผสานทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายและเรียนได้รวดเร็วขึ้น จึงได้เริ่มถ่ายทอดให้คนรอบข้างและได้เปิดสอนเป็นทางการจนก่อให้เกิด "กลุ่มคนรักตัวเมืองน่าน" ที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมด้านภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่น

ที่อยู่

21/1 ถนนหน่อคำ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ