รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญคิด วัชรศาสตร์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญคิด วัชรศาสตร์ มีผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นจากองค์ความรู้หลายด้านทั้งด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม ดังนี้ ๑. งานปริวรรตชาดกพื้นบ้านที่พระใช้เทศน์ในวัดจากคัมภีร์ใบลานที่เป็นอักษรล้านนาโบราณ มาเป็นอักษรไทยกลางและอักษรล้านนาประกอบกัน ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๐ – ปัจจุบัน มีจำนวนมากกว่า ๑๐๐ เรื่อง และได้รับความนิยมแพร่หลายในจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒. ผลงานที่เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตของคนล้านนา ทั้งที่เป็นบทความและผลงานทางวิชาการ ที่ปริวรรตจากเอกสารตัวเมืองของเก่า ๓. แบบเรียน และเอกสารประกอบการเรียนการสอนวิชาการเรียนภาษาล้านนา อาทิ ๓.๑ แบบเรียนภาษาพื้นเมือง สำหรับเป็นคู่มือในการเรียนอักษรล้านนาแก่ภิกษุ สามเณร และศิษย์วัด ๓.๒ แบบเรียนภาษาเมืองเหนือ ฉบับเรียนด้วยตนเอง ๖๕ ชั่วโมง ซึ่งปรับปรุงมาจากหนังสือแบบเรียนภาษาพื้นเมือง ๓.๓ คนเมือง อู้คำเมือง เป็นเอกสารประกอบการสอนวิชาเรียนอักษรล้านนาพิมพ์เอกสารล้านนา-อักษรไทยกลาง มีบทสนทนาภาษาคำเมืองและรวบรวมศัพท์ภาษาพูดไว้ ๘,๐๐๐ กว่าคำ พร้อมคำแปล ๓.๔ เอกสารประกอบการเรียนการสอน : ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ๓.๕ คู่มืออบรมศรัทธา อธิบายถึงหลักการเทศนา ปาฐกถาพร้อมยกตัวอย่างบทเทศนาต่างๆ ผลงานโดดเด่น ครูบุญคิด วัชรศาสตร์ เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา มีผลงานเผยแพร่าสู่สาธารณชนเป็นจำนวนมาก เป็นที่ยอมรับทั้งในแง่วิชาการด้านภาษา วรรณกรรม และความรอบรู้ด้านประเพณี พิธีกรรมและชาดกในพุทธศาสนาเป็นอย่างดียิ่ง เป็นผู้สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาไว้ไม่ให้สูญหาย

ที่อยู่

๗๓/๑๘ ถ.ช้างเผือก ซอย๔ ตำบลตาเป๊ก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๓๐๐

<< ย้อนกลับ