รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์

ด้านภาษาและวรรณกรรม

พิธีบายศรีสู่ขวัญแบบล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ ได้นำความรู้ด้านภาษาล้านนามาเรียบเรียงเป็นตำราเรียน รวมทั้งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจนกลายเป็นหนังสือตำราที่มีผู้ใช้เรียน ใช้สอน และค้นคว้าอ้างอิงอย่างแพร่หลาย เช่น ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย ประวัติและวรรณคดีล้านนาไทย วัฒนธรรมล้านนาไทย พจนานุกรมล้านนาไทย ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย ปันพร เครื่องสักการะล้านนาไทย ส่วนผลงานวิจัยที่ปรากฏและเผยแพร่ เช่น มหาชาติเปรียบเทียบภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ การศึกษาวิเคราะห์โคลงอมรา การศึกษาวิเคราะห์โคลงปทุมสังกาวิเคราะห์วิถีชีวิตและค่านิยมชาวล้านนา วิเคราะห์ประเพณีและค่านิยมการเกษตรของล้านนาไทย เป็นต้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมด้วยไหวพริบและปฏิภาณโวหารในการประพันธ์บทบายศรีสู่ขวัญและบทประกอบพิธีกรรมต่างๆ จึงได้รับเชิญให้ไปเป็นผู้ประกอบพิธีสำคัญๆ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ได้รับยกย่องว่ามีความรู้ความสามารถหลากหลายในด้านศิลปวรรณกรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมและวัฒนธรรม เป็นกวีผู้เชี่ยวชาญในการใช้ฉันทลักษณ์ทั้งของล้านนาและของไทยกลาง ผลงานประเภทคร่าวร่ำขนาดยาวคือ คร่าวพุทธประวัติ และ คร่าวร่ำ ๗๐๐ ปีเมืองเชียงใหม่ เป็นกวีนิพนธ์ร่วมสมัยของล้านนาที่มีคุณค่ายิ่งทั้งในด้านวรรณศิลป์ ด้านการสืบสานวัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ของล้านนา ด้านวรรณคดีพระพุทธศาสนาและการสืบสานวัฒนธรรมล้านนาในสังคมไทยร่วมสมัย ผู้ประพันธ์มีความสามารถในการสรรคำ การใช้ภาพพจน์และโวหารกวีต่างๆและที่มีคุณค่ายิ่งคือการนำเสนอวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและค่านิยมของล้านนาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลงานโดดเด่น ผลงานงานกวี คือ นิราศจาริก นิราศเวียงพร้าว นิราศเชียงดาว นิราศโตเกียว คำทูนพระขวัญ คำจารึกอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ คร่าวร่ำ ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่ คร่าวพุทธประวัติ ฯลฯ มีงานเขียนที่น่าสนใจคือตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย ประวัติวรรณคดีล้านนาไทย วัฒนธรรมล้านนาไทย คติสอนใจชาวล้านนาไทย เครื่องสักการะในล้านนาไทย เทียนส่องใจ ปันพร

ที่อยู่

๒๕๔ หมู่ ๑ ถ.โชตนา ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ ๕๐๑๘๐

<< ย้อนกลับ