รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

ศาสตราจารย์ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี

ด้านภาษาและวรรณกรรม

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา

ผลงาน

องค์ความรู้ ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี มีแรงบันดาลใจในการทำงานศึกษาวรรณกรรมล้านนาเริ่มมาจากการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองเชียงใหม่มีอายุครบ ๗๐๐ ปี เริ่มจากการรื้อฟื้นความภาคภูมิใจใน อัตลักษณ์ของล้านนา โดยการเชื่อมโยงทางด้านประวัติศาสตร์และอักษรศาสตร์ของล้านนาให้คงอยู่ นอกจากนี้เห็นว่าข้อมูลทางวัฒนธรรมของล้านนายังม่ไม่เพียงพอ จึงได้คิดงานสร้างฐานข้อมูลวัฒนธรรมล้านนาขึ้น ได้จัดทำสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ จัดทำหนังสือเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาใช้เป็นแบบอ่าน เช่น คร่าวสี่บท และโคลงอมรา และมีผลงานทางวิชาการมากมาย ซึ่งผลงานเหล่านี้มีความสำคัญและมีคุณประโยชน์สำหรับการศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา ผลงานโดดเด่น • ผลงานวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนาเป็นจำนวนมากซึ่งส่วนใหญ่ใช้เงินส่วนตัวค้นคว้า วิจัย เป็นงานที่ใช้ทุนอย่างประหยัดแต่ได้งานที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเป็นพื้นฐานการศึกษาด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา • พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งถือว่าเป็นขุมคลังข้อมูลด้านภาษาและวรรณกรรมล้านนา มีความยาว ๑,๖๓๘ หน้า บรรจุคำศัพท์ ๒๑,๙๓๗ คำ • สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ ซึ่งได้ประสานงานร่วมกับเครือข่ายนักวิชาการล้านนา เพื่อรวบรวมสรรพข้อมูลด้านวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เป็นแหล่งค้นคว้า อ้างอิงทางวิชาการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยจัดพิมพ์เป็นชุด ชุดละ ๑๕ เล่ม ความยาว (เฉพาะเนื้อความ) ๘,๑๕๙ หน้า บรรจุเรื่องต่างๆ รวม ๗,๓๖๘ เรื่อง

ที่อยู่

126 หมู่ 2 ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50000

<< ย้อนกลับ