รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมทรัพย์

ผลงาน

เป็นผู้วางนโยบายการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ว่าควรเป็นนโยบายที่เกิดจากระดับหมู่บ้านให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการก่อตั้งสหกรณืให้มั่นคงนั้น "ต้องก่อตั้งในระดับตำบลและอำเภอ ให้สหกรณืมีบทบาทในการซื้อและขายผลผลิตสินค้าที่จำเป็น มีการวางรูปแบบกลางของการบริหารเงินทุนให้กับการออมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน

ที่อยู่

50 หมู่ 7 ตำบลคลองหอยโข่ง* อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90110

<< ย้อนกลับ