รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมทรัพย์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูลัภย์ หนูประดิษฐ์ ใช้ความสามารถเชิงวัฒนธรรมและเชิงสังคม ในการชักชวนชาวบ้านให้ตั้งกลุ่ม ออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านคลองหวะขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ โดยเริ่มต้นแรกตั้งมีสมาชิกจำนวน ๔๗ คนและเงินทุน จำนวน ๒,๕๐๐๐ บาท ในการดำเนินงานนั้น กลุ่มจะดำเนินการปล่อยกู้เอง ควบคุมเงินฝากสัจจะของสมาชิก ยอดเงินสะสม รวมทั้งกำไรจากดอกเบี้ยเอง โดยให้เงินหมุนเวียนอยู่ภายในกลุ่ม หากสมาชิกต้องการกู้เงินในจำนวนที่น้อยกว่ายอดเงินสัจจะของตนเอง กลุ่มจะเน้นให้สมาชิกถอนเงินไปลงทุนโดยให้มีเงินคงเหลือในสมุดบัญชีไว้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท แล้วสะสมต่อไปทุก ๆ เดือน จนมียอดสะสมสูงขึ้น เป็นเงินก้อนโตพอที่จะนำไปขยายกิจการของตนเองได้ ด้วยวิธีการเช่นนี้ชาวบ้านก็จะไม่เป็นหนี้ แต่มีทุนในการพัฒนาครอบครัวของตนเอง เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้อยู่รอดแก่ชาวบ้าน ผลงานโดดเด่น ครูลัภย์ หนูประดิษฐ์ เป็นผู้วางนโยบายการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ว่าควรเป็นนโยบายที่เกิดจากระดับหมู่บ้านให้ประชาชนได้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน ในการก่อตั้งสหกรณ์ให้มั่นคงนั้น “ต้องก่อตั้งในระดับตำบลและอำเภอ ให้สหกรณ์มีบทบาทในการซื้อและขายผลผลิตสินค้าที่จำเป็นมีการวางรูปแบบกลางของการบริหารเงินทุนให้กับการออมทรัพย์ทุกหมู่บ้าน สหกรณ์อำเภอมีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนด้านเงินทุนและธุรกิจ ทางด้านการบริหารจัดการให้มีฐานะเทียบเท่าชุมชนสหกรณ์จังหวัด โดยรัฐต้องสมทบเงินทุนให้แก่สหกรณ์เท่ากับจำนวนเงินฝากหรือมากกว่า ซึ่งอาจอยู่ในรูปเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยต่ำ ทั้งนี้เพื่อขจัดความซ้ำซ้อนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ทำให้การทำงานสะดวกขึ้น”

ที่อยู่

๕๐ หมู่ที่ ๗ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ ๙๐๑๑๐

<< ย้อนกลับ