รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางศรีสมร คงพันธุ์

ด้านโภชนาการ

อาหารไทย

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูศรีสมร คงพันธุ์ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านคหกรรมศาสตร์ในสาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นนักคหกรรมศาสตร์ ที่มีความสามารถทั้งเชิงวิชาการและปฏิบัติ โดยเฉพาะการทำอาหารไทย ซึ่งเน้นความเป็นอาหารไทยที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย โดยกล่าวว่า “คนไทยต้องรู้จักอาหารไทย ทำเป็น กินเป็น” เป็นผู้รู้คุณค่าอาหารไทยว่านอกจากจะสามารถป้องกันโรค รักษาโรคแล้ว อาหารไทยยังเสริมสร้างสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ครูศรีสมรเรียนรู้เรื่องการทำอาหารมาจากสถาบันครอบครัวเป็นหลักซึ่งเป็นการเรียนรู้จากภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบสานต่อๆ กันมา ซึ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติเป็นสำคัญ นอกจากการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยแล้ว ครูศรีสมรยังเรียนรู้เรื่องอาหารไทยและอาหารสากลจากการศึกษาในระบบอีกด้วย ทำให้เกิดการผสมผสานภูมิปัญญาด้านอาหารทั้งจากภูมิปัญญาดั้งเดิมและภูมิปัญญาสากลเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ๆ อย่างหลากหลาย ผลงานโดดเด่น ครูศรีสมร คงพันธุ์เป็นบุคคลผู้บ่มเพาะประสบการณ์ชีวิต ในการถ่ายทอดความรู้ด้านอาหารไทย และเป็นผู้อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการกินการอยู่อย่างไทย ให้คงไว้ซึ่งภูมิปัญญาไทยของ บรรพบุรุษ ปัจจุบัน ครูศรีสมร คงพันธ์ุ ได้ใช้ความรู้ความสามารถให้กับหน่วยงานต่าง คือ 1.ผู้อำนวยการโรงเรียนการเรือนยิ่งเจริญ 2.วิทยากรสอนทำอาหารไทย ให้กับ วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3.อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานอาหารไทย วิทยาลัยแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.วิทยากรวิทยาลัยในวังหญิง 5.วิทยากรเผยแพร่อาหารไทยในต่างประเทศ ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย ออสเตรีย เนเธอแลนด์ เยอรมัน 6.บรรณาธิการที่ปรึกษานิตยสาร ครัว 7.ที่ปรึกษาด้านอาหารบริษัท ซีพีออร์ จำกัด (อาหารแช่แข็ง) 8.ที่ปรึกษา ห้องอาหารไทย Thai on Four โรงแรม อมารี วอเตอร์เกต 9.ที่ปรึกษาด้านอาหาร บริษัท โรซ่า เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด 10.ที่ปรึกษาร้านอาหารไทย ที่ นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น Siam Garden

ที่อยู่

๔๐ ตำบลอนุสาวรีย์ อำเภอเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์ ๑๐๒๒๐

<< ย้อนกลับ