รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถนอม หลวงฤทธิ์

ด้านศิลปกรรม

การขับซอ

ผลงาน

ครุถอนอมเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีคสวามสามารถในการขับซอได้ไพเราะและได้พยายามประยุกต์การขับซอให้เข้ากับยุคสมัย โดยนำปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาโรคเอดส์ ยาเสพติด และไข้เลือดออก มาเรียบเรียงเป็นคำซอ เป็นการรณรงค์ให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักในปัญหา พร้อมทั้งได้รู้จักและซาบซึ่งกับการขับซอที่เป็นศิลปะพื้นบ้านของท้องถิ่น

ที่อยู่

29 หมู่ 3 บ้านม่วงใหญ่ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ