รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายถนอม หลวงฤทธิ์

ด้านศิลปกรรม

การขับซอ

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูถนอม หลวงฤทธิ์ ศึกษาฝึกฝนศิลปะการขับซอมาตั้งแต่เด็ก ได้ประยุกต์การขับซอให้เหมาะสมกับยุคสมัย เพื่อสืบทอดศิลปะการขับซอไว้ให้คนรุ่นหลังต่อไป โดยการใช้ซอพื้นบ้านในการอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี และสื่อสารปัญหาสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นสื่อให้แก่ส่วนราชการในการประชมสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ จนเป็นที่ยอมรับของทั้งภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ยังชักชวนและถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นใหม่สนใจศิลปะพื้นบ้านที่เป็นภูมิปัญญาไทยเพิ่มขึ้น ผลงานโดดเด่น ครูถนอมเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีคสวามสามารถในการขับซอได้ไพเราะและได้พยายามประยุกต์การขับซอให้เข้ากับยุคสมัย โดยนำปัญหาและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน เช่น ปัญหาโรคเอดส์ ยาเสพติด และไข้เลือดออก มาเรียบเรียงเป็นคำซอ เป็นการรณรงค์ให้ผู้ฟังเกิดความตระหนักในปัญหา พร้อมทั้งได้รู้จักและซาบซึ้งกับการขับซอที่เป็นศิลปะพื้นบ้านของท้องถิ่น

ที่อยู่

29 หมู่ 3 บ้านม่วงใหญ่ ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ 55000

<< ย้อนกลับ