รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายพัฒน์ เกื้อสกุล

ด้านศิลปกรรม

หนังตะลุง

ผลงาน

ครูพัฒน์ เกื้อสกุล เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้มีวิญญาณของความเป็นครูอยู่อย่างเต็มเปี่ยม เป็นผู้อุทิศตนให้แก่ศิลปะพื้นบ้านของไทย ด้านการแสดงหนังตะลุงอย่างแท้จริงมาเป็นเวลานานถึง ๕๐ ด้วยเป็นผู้ที่มีการแสดงหนังตะลุงอย่างแท้จริงเป็นเวลานานถึง ๕๐ ปี ด้วยเป็นผู้ที่มีความ"รัก" ความมุ่นมั่นในมารดวัฒนธรรมของชาติแขนงนี้มาตั้งแต่เยาว์วัย การแสดงหนังตะลุงของครูพัฒน์มิใช่มีไว้เพื่อความบันเทิงเพียงประการเดียวแต่ยังสอดแทรกธรรมะลงในเนื้อเรื่องได้อย่างงดงาม ทำให้ผู้ชมนอกจากจะได้ชื่นชมผลงานการแสดงที่มีคุณค่าแล้วยังได้หลักธรรมะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ดีอีกด้วย

ที่อยู่

20 หมู่ 3 ตำบล*คลองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ 84130

<< ย้อนกลับ