รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอัมพร ด้วงปาน

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมทรัพย์

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอัมพร ด้วงปาน เป็นผู้ที่มีความคิดก้าวหน้า สนใจงานพัฒนาชุมชนในด้านต่าง ๆ นำหลักธรรมมาผสมผสานกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยริเริ่มให้คนในชุมชนร่วมแรงร่วมใจพัฒนาหมู่บ้านให้มีความเจริญก้าวหน้า จากนั้นริเริ่มให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะ ครูอัมพร นำความรู้ด้านการบริหารจัดการ การจัดการเงิน ทั้งการกู้ การฝาก การออม การวางแผนทางการเงินเข้ามาสอน และให้ความรู้กับชุมชน ผลงานโดดเด่น ครูอัมพร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีผลงานส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการกำหนดระเบียบการกู้ยืม การใช้คืน นำหลักธรรมมาเป็นเครื่องกำกับสมาชิกแทนกฎหมาย ทำให้การบริหารงานประสบความสำเร็จ ได้เริ่มการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๓ จากการรวมตัวกันของคนในคลองเปี้ยะ มีจุดร่วมที่เห็นพ้องก็เพื่อแก้ปัญหาเรื่องทุนและหนี้สินมีระบบการเรียนรู้ร่วมกันในการจัดการทรัพยากรที่มีทั้งคน ภูมิปัญญา และทรัพยากรธรรมชาติ โดยลุงนายอัมพรเป็นประธานและผู้รับผิดชอบดูแลกิจกรรมชุมชนนี้ ให้แก่สมาชิก ซึ่งในแต่ละหมู่บ้านอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการประจำหมู่บ้านเพิ่มขึ้นมาทำงานร่วมกับกลุ่มระยะแรกเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกทั้งสิ้น ๕๑ คนซึ่งมาจาก ๗ หมู่บ้านในตำบลคลองเปี้ยะ จากสมาชิกเริ่มแรกจำนวน ๕๑ คน เงินทุน ๒,๘๕๐ บาท เพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น ๔,๐๐๐ คน เงินทุน ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นต้นแบบให้เกิดการเรียนรู้เรื่องการจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน ที่ประสบความสำเร็จอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ครูอัมพร ด้วงปาน นำความรู้ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน (การออมทรัพย์) ที่ตนเองศึกษา ค้นคว้า ค้นพบ ทดลองจนประสบความสำเร็จแล้วไปเผยแพร่ สอน ถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นได้ ครูอัมพร เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักสร้างเงินทุนและสวัสดิการชุมชนที่ยิ่งใหญ่ของคลองเปียะ เป็นเพชรน้ำงามที่ส่องแสงสุกใสแวววาว ผู้ที่มีอุดมการณ์ ต้องการที่จะรวมพลังเพื่อสานฝันให้เป็นจริง ด้วยเหตุนี้ จึงได้เกิดเครือข่ายขึ้นในทุกระดับทั้งในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ซึ่งเครือข่ายดังกล่าว เป็นเครือข่ายระดับจุลภาค ที่ผลักดันให้เกิดเครือข่ายระดับมหภาค ซึ่งครูอัมพรเป็นผู้บุกเบิกให้เกิดเวทีเครือข่ายของผู้นำชุมชนในระดับภาคใต้ ๖ จังหวัด

ที่อยู่

15/1 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90130

<< ย้อนกลับ