รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอัมพร ด้วงปาน

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

การออมทรัพย์

ผลงาน

เป็นผู้ก่อตั้งกองทุนออมทรัพย์ตำบลคลองเปียะขึ้น เพื่อต้องการให้ชาวบ้านคิดเป็นทำเป็น แก้ปัญาหาเป็น เป็นการเปลี่ยนเป้าหมายหลักจากการกู้ธนาคารมาเป้นการกูกองทุน โดยมีการบริหารจัดการอยู่บนพื้นฐานของการเสริมสร้างความเป้นไทให้แก่สมาชิก ไม่ยึดติดระเบียบแบบแผนที่ถูกกำหนดจากภายนอก หากแต่จะกำหนดกันเองจากสมาชิกภายในกลุ่มเพื่อให้สมาชิกสามารถพึ่งตนเองได้ในที่สุด

ที่อยู่

15/1 หมู่ 3 ตำบลนาทวี อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ 90130

<< ย้อนกลับ