รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายหะมะ แบลือแบ

ด้านศิลปกรรม

การแสดงดิเกฮูลู

ผลงาน

ครูหะมะ แบลือแบ จาตำบลบาโระ จังหวัดยะลา เป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่าเป็นผู้มีความสามารถความ เชี่ยวชาญอย่างยิ่งในด้านศิลปกรรม สาขาการแสดงดิเกฮูลู ที่ใช้บทร้องประกอบการแสดงเป็น ๒ ภาษา คือ ภาษาไทยผสมผสานกับภาษามาลายูท้องถิ่น๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) เป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาการแสดงและพิทักษ์ดิเกฮูลูให้สืบทอดถึงปัจจุบัน ได้ใช้ความรู้ด้านการแสดงดิเกฮูลู ช่วยงานทางราชการในการรณรงค์ทั้งในเรื่องการศึกษา การป้องกันยาเสพติดและกิจกรรมด้านความมั่นคง รวมทั้งเป็นผู้คิดท่าประกอบการแสดงดิเกฮูลู สำหรับการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ศิลปะนาฏศิลป์พื้นบ้านภาคใต้ให้กับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และเผยแพร่ เป็นมาตรฐานมาจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่

128 หมู่ 1 ตำบลตาชี อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ไปรษณีย์ 95120

<< ย้อนกลับ