รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอิ่ม จันทร์ชุ่ม

ด้านศิลปกรรม

การแกะหนังตะลุง

ผลงาน

ครูอิ่ม จันทร์ชุม ได้รับการยกย่องว่าเป็น "บรมครูแกะหนังตะลุงของภาคใต้" เป็นผู้เห็นคุณค่าของศิลปะพื้นบ้านด้านการแกะหนังตะลุง อันเป็นศิลปะเก่าแก่ซึ่งนับวันจะถูกลดคุณค่าและหมดความนิยมในที่สุด จึงได้หาวิธีการสืบสานมรดกวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติไว้โดยการพัฒนา รูปแบบเพิ่มมูลค่าและคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยปรับรูปแบบให้มีประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดสามารถนำ"หนังตะลุง" ไปประดับตกแต่งไว้ตามสถานที่ต่างๆ ให้มีผู้รักและชื่นชมอย่างแพร่หลายด้วยแนวคิดดังกล่าวทำให้หนังตะลุงเป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่านี้ไว้ได้

ที่อยู่

329 หมู่ 6 บางแก้ว ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ 93140

<< ย้อนกลับ