รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางมารศรี วนาโชติ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

องค์ความรู้ จากการที่พยายามรวบรวมและอนุรักษ์ลวดลายผ้ากะเหรี่ยงไม่ให้สูญหาย ครูมารศรี ได้คิดค้น ประยุกต์ ทดลอง จนได้องค์ความรู้ดังนี้ - การนำลวดลายผ้าดั้งเดิมของกะเหรี่ยงมาทอเป็นรูปแบบใหม่ตามความต้องการของท้องตลาด เช่น ทอผ้าคลุงเตียง ผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมทีวี ผ้าคลุมโทรศัพท์ ชุดรองแก้ว ชุดรองจาน - การนำผ้าทอมาดังแปลงเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ เช่น กระเป๋า เสื้อคลุม เสื้อกั๊ก ที่ใส่จดหมาย กล่องใส่กระดาษทิชชู - การนำเปลือกไม้ ใบไม้ มาย้อมสีด้าย และวิธีป้องกันไม่ให้สีย้อมตก ผลงานโดดเด่น เป็นผู้ที่นำลวดลายผ้าดั้งเดิมของกะเหรี่ยงมาผสมผสานทอเป็นรูปแบบใหม่ตามความต้องการของตลาด และนำผ้าทอมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กระเป๋า เสื้อคลุม เสื้อกั๊ก ที่ใส่จดหมาย กล่องใส่กระดษทิชชู่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพของจังหวัดขึ้น ซึ่งทำให้กลุ่มสตรีในหมู่บ้านมีรายได้ตลอดปี และยึดการทอผ้าเป็นอาชีพช่วยเหลือครอบครัว

ที่อยู่

215 หมู่ 12 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปรษณีย์ 58110

<< ย้อนกลับ