รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายอุดม สมพร

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้าจกไท-ยวนราชบุรี

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูอุดม มีองค์ความรู้ในเรื่องผ้าจกในสองลักษณะ ลักษณะที่ ๑ ได้แก่องค์ความรู้เชิงอนุรักษ์ ได้แก่ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องประวัติความเป็นมาวัฒนธรรมของชาวไท-ยวน ราชบุรี ประวัติความเป็นมาของผ้าจก การดูแล การบำรุงรักษา ผ้าจกตามกรรมวิธีแบบโบราณ ลักษณะที่ ๒ องค์ความรู้เชิงพัฒนา ได้แก่ การศึกษาวิจัย กระบวนการ ออกแบบ การทอผ้าจก โดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาเป็นสื่อในการออกแบบและการฝึกทออย่างเป็นระบบ ทำให้การออกแบบผ้าจกได้รับการพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่บนพื้นฐานความคิดดั้งเดิมจากภูมิปัญญาไทย ผลงานโดดเด่น ครูอุดมได้นำกระบวนการทางด้านการศึกษาให้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของตนเอง นั่นคือเมื่อศึกษาศิลปะการออกแบบลายผ้าจกของชาวไท-ยวน ราชบุรี จนครบถ้วนแล้วก็ได้ต่อยอดภูมิปัญญาด้านการออกแบบและขั้นตอนการทอด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งดำเนินการเป็นผลสำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย

ที่อยู่

32/23 ถนนแม้นรำลึก ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ 70000

<< ย้อนกลับ