รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสุนา ศรีบุตรโคตร

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

องค์ความรู้ การได้มาซึ่งความรู้ในการทอผ้าขิดของครูสุนานั้นกล่าวได้ว่ามีที่มาจากหลายแหล่งที่สำคัญคือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระแม่เจ้าของปวงชนชาวไทยที่พลิกฟื้นผ้าไทยให้ชาวไทยในชนบทได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและผ้าไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชมของนานาประเทศทั่วโลก สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานลายผ้าไหมลายขิดแก่ครูสุนาหลายลาย ได้แก่ ขิดลายสมเด็จฯ ขิดลายก้ามปู ขิดลายกาบชบา ขิดลายดอกพิกุล และขิดลายร้อยปี ผลงานโดดเด่น ครูสุนา ศรีบุตรโคตร เป็นผู้มีผลงานในการสร้างสรรค์และสืบสานการทอผ้า เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเส้นไหม ไปทดลองทอเป็นผ้าไหมลายขิด ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ เป็นที่พอพระราชหฤทัยทรงพระกรุณาพระราชทานเงินรางวัลและแต่งตั้งให้เป็น “ครูหลวง” เพื่อสอนและถ่ายทอดความรู้การย้อมสีและทอผ้าไหมลายขิด ณ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปาชีพต่างๆ ต่อมากลุ่มแม่บ้านจังหวัดอุดรธานีได้นำไปเป็นต้นแบบในการทอผ้าไหมลายขิด อันเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีสืบต่อมา

ที่อยู่

154 หมู่ 1 บ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ไปรษณีย์ 41220

<< ย้อนกลับ