รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางกุศล นิลลออ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

ครูกุศล นิลลออ เป็นผู้สืบทอดการทอผ้านาหมื่นศรีอันเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวตำบลนาหมื่นศรีมาแต่โบราณ การได้เห็นและฝึกปฏิบัติจากมารดาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดทำให้เกิดความผูกพันและเป็นแรงบันดาลใจอย่างสำคัญที่จะสืบทอดการทอผ้านาหมื่นศรีให้คงอยู่สืบไป

ที่อยู่

19/1 หมู่ 8 ตำบลควนเมา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ 92170

<< ย้อนกลับ