รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางกุศล นิลลออ

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม

การทอผ้า

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูกุศลเป็นผู้รักและซึมซับความงามของผ้านาหมื่นศรีมาแต่เยาว์วัย จากการที่ได้คลุกคลีเรื่องการทอผ้าจากมารดาทำให้ทราบถึงประวัติความเป็นมาและความสำคัญของผ้านาหมื่นศรี ซึ่งมารดาเล่าให้ฟังว่ามีการทอสืบต่อกันมานับร้อยปีหลายชั่วอายุคนเป็นการทอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน หากมีเหลือก็ส่งขายหมู่บ้านใกล้เคียง การทอได้หยุดชะงักไปเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากนั้นชาวบ้านก็หันไปนิยมผ้าที่ทอจากเครื่องจักร ราคาถูกซื้อหาง่าย ทำให้ผ้านาหมื่นศรีไม่ได้รับความสนใจจากประชาชนในชุมชนอีกต่อไป ประกอบกับการทอผ้านาหมื่นศรีนั้นสัมพันธ์กับประเพณีความเชื่อทางวัฒนธรรม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านนาหมื่นศรีทั้งในเรื่องของการทอเพื่อใช้ในงานมงคลและงานศพ ดังนั้นหากไม่มีการสืบทอดไว้เอกลักษณ์ความเป็นนาหมื่นศรีก็จะถูกลบเลือนไปในที่สุด ผลงานโดดเด่น ครูกุศล นิลลออ เป็นผู้สืบทอดการทอผ้านาหมื่นศรีอันเป็นผ้าทอพื้นเมืองที่แสดงถึงภูมิปัญญาของชาวตำบลนาหมื่นศรีมาแต่โบราณ การได้เห็นและฝึกปฏิบัติจากมารดาอย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดทำให้เกิดความผูกพันและเป็นแรงบันดาลใจอย่างสำคัญที่จะสืบทอดการทอผ้านาหมื่นศรีให้คงอยู่สืบไป

ที่อยู่

19/1 หมู่ 8 ตำบลควนเมา อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ 92170

<< ย้อนกลับ