รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระอธิการมนัส ขนติธมโม

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

สัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต

ผลงาน

องค์ความรู้ พระครูสุวรรณโพธิวรธรรม นำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาเป็นแนวทางให้พุทธศาสนิกชนรู้จักหลักของการออมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชีวิต ครอบครัว และสังคม ด้วยการริเริ่มให้ประชาชนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เพื่อพัฒนาอาชีพและสวัสดิการของสมาชิก ถ่ายทอดความรู้เรื่องการบริหารจัดการด้านการเงินและบัญชี จนเป็นกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ การให้การศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนนั้น จะสามารถสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความตระหนักและแสวงหาวิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ โดยนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในปัจจุบัน ผสมผสานกับการบริหารการจัดการด้านการจัดตั้งกองทุน ที่ใช้พลังศรัทธาเป็นองค์รวมของการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ องค์ความรู้ในเรื่องการจัดตั้งกองทุนของพระอธิการมนัส จึงเป็นเรื่องของการบูรณาการระหว่างศาสนา จิตใจ เงิน การเมือง สังคม และธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยมีศรัทธาของพุทศาสนิกชนเป็นศูนย์กลาง ผลงานโดดเด่น พ.ศ. ๒๕๓๙ พระอธิการมนัสได้ริเริ่มให้พุทธศาสนิกชนรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและระดมทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพของครอบครัว โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากพระเถรผู้ใหญ่ ทำให้การจัดตั้งกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ขยายเครือข่ายออกไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการบริหารจัดการกองทุนตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ มีจำนวนกลุ่มสมาชิก ๑๑๖ กลุ่ม จำนวนเงินออม ๗๘,๙๒๕,๘๒๒ บาท เงินสวัสดิการ ๙,๑๒๒,๙๔๔ บาท เกิดเครือข่ายในภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี จำนวน ๗๑๐ คน จังหวัดระยอง ๓,๐๓๐ คน จังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน ๔๓๗ คน จังหวัดสระแก้ว จำนวน ๕๔๒ คน

ที่อยู่

วัดโพธิ์ทอง 49/3 หมู่ที่ 2 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์ 22000

<< ย้อนกลับ