รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

พระสุธรรมมุนี (ศรีมูล ยังเจริญ)

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน

สัจจะออมทรัพย์

ผลงาน

องค์ความรู้ พระสุธรรมมุนี (ศรีมูล) จากจังหวัดพะเยา เป็นผู้เผยแพร่แนวคิดว่าแม้ทุกคนไม่สามารถเลือกเกิดได้แต่สามารถเลือกการดำเนินชีวิตได้ ค้นพบข้อเท็จจริงว่าความยากจนของประชาชนเกิดจากความผิดพลาดในการวางแผนดำเนินชีวิตที่มิได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความพอเพียงที่เหมาะสม จึงนำแนวคิดเรื่องสัจจะออมทรัพย์มาเทศนาให้สติแก่ประชาชน ทำให้ประชาชนรวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือเกื้อซึ่งกันและกัน โดยมี ”สัจจะ” เป็นแกนกลางของการบริหารจัดการ ส่งผลให้สมาชิกมีเงินทุนสำหรับสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างฐานเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่ชุมชน ผลงานโดดเด่น จากการที่หลวงพ่อพระสุธรรมมุนีได้พบปะกับชาวบ้านในหลาย ๆ แห่งพบว่าปัญหาเรื่องปากท้องยังเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดในชุมชน ท่านต้องการช่วยเหลือและแบ่งเบาปัญหาเหล่านี้ จึงเชิญชวนให้ชาวบ้านรวมกลุ่มกันออมทรัพย์ขึ้น โดยขั้นแรกให้ร่วมกันสะสมทรัพย์โดยสะสมเป็นหุ้น ๆ ละ ๒๐ บาท ท่านได้ฝากเงินเป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านได้เห็น และได้แนะนำถึงประโยชน์ของการสะสมหรือออมทรัพย์ ซึ่งเน้นให้ยึดถือเรื่อง “สัจจะ” คือการยึดมั่นในความจริงใจซื่อสัตย์ต่อกัน ให้นำเงินมาฝากเป็นรายเดือนทุกเดือน เมื่อมีเงินออมมากพอจึงเริ่มเปิดให้สมาชิก กู้ยืมเงิน เมื่อสิ้นปีก็มีการปันผลจากดอกผลที่เกิดขึ้น และได้ก่อตั้งกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ขึ้น 4 กลุ่ม ได้แก่ “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านร่องไฮ” ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์บ้านแม่ใส” ตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์วัดศรีอุโมงค์คำ” ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และ “กลุ่มสัจจะออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา”

ที่อยู่

วัดศรีอุโมงค์คำ 3 ถนนท่ากว๊าน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ 56000

<< ย้อนกลับ