รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายวงศ์ แก้วใจมา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูวงศ์ แก้วใจมา ได้ค้นพบว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้า คือ อริยสัจสี่ สามารถนำมาใช้ในกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างดี คือ การเรียนรู้และค้นหาสาเหตุของภัยจากธรรมชาติซึ่งเกิดจากการกระทำของมนุษย์ ร่วมค้นหาวิธีการแก้ปัญหาในชุมชนโดยคนในชุมชน และเมื่อได้วิธีการแล้วก็ร่วมกันปฏิบัตินำไปสู่การแก้ปัญหานั้น ซึ่งครูวงค์ได้ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างในการครองตน ครองคน และครองงาน โดยเน้นให้คนอยู่กับป่าและธรรมชาติ ไม่ทำลายธรรมชาติ ส่งเสริมชาวบ้านนำผลผลิตจากป่ามาใช้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว เช่น ปลูกป่าไผ่และนำมาใช้ในการจักสาน ทำไม้กวาดจากดอกหญ้า ปลูก-ผลิตพืชสมุนไพร เป็นต้น ทั้งนี้ชุมชนบ้านแม่แมะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กรมป่าไม้ หน่วยงานจากต่างประเทศเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงส่งผลให้ชุมชนบ้านแม่แมะมีความมั่นคงและสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เมื่อคนอยู่กับป่าได้อย่างกลมกลืนแล้ว ครูวงค์ก็เริ่มถ่ายทอดแนวคิดให้แก่ผู้อื่นทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้สืบสานแนวทางในการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า โดยได้ดำเนินการ ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานและวางแผนการอนุรักษ์ป่า โดย ๑.๑ หาแนวทางจัดการป่าชุมชนโดยคณะกรรมการกำหนดเขตพื้นที่เป็นป่าใช้สอย ๔๐๐ ไร่ ป่าทำกิน ๑,๖๐๐ ไร่ พื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๕๔,๐๐๐ ไร่ และที่เหลือเป็นพื้นที่ชุมชน ๑.๒ พัฒนาบุคลากร โดยจัดอบรมคณะกรรมการและชาวบ้านแม่แมะ โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำแนวกันไฟ การดับไฟป่าและการอนุรักษ์ป่า ๑.๓ ตั้งกฎระเบียบเกี่ยวกับการรักษาป่าเขตต้นน้ำ โดยให้คณะกรรมการและชาวบ้านแม่แมะมีส่วนร่วมและจัดตั้งกรรมการทำหน้าที่ตรวจป่าเพื่อป้องกันการทำลายป่า ๑.๔ วางแผนปลูกป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๒. ดำเนินการตามที่วางแผนไว้และปลูกป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงถึงปัจจุบัน ๓. ประเมินผลการดำเนินงานและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง ผลงานโดดเด่น - ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าไปพื้นที่จริง - เป็นที่ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ - จัดเก็บเอามาใช้ประโยชน์ให้ครัวเรือนได้ - เป็นการแสดงผลที่ได้รับทางตรงและทางอ้อม

ที่อยู่

13/1หมู่ 11 ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50170

<< ย้อนกลับ