รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจอนิ โอ่โดเชา

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูจอนิ โอ่โดเชา เป็นปราชญ์ชาวปาเกอะญอ ที่มีความรู้ในการจัดการบริหารป่า รู้จักและเข้าใจธรรมชาติอย่างลึกซึ้งตามวิถีทางของบรรพบุรุษชาวปาเกอะญอ และได้นำองค์ความรู้เหล่านั้นถ่ายทอดแก่สังคม มีบทบาทสำคัญในการช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม โดยได้รวมกลุ่มชาวเขาในประเทศไทยได้ 13 ชนเผ่า เพื่อจัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาชนเผ่าต่าง ๆ เพื่อดูแลรักษาป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ทำเกษตรเชิงอนุรักษ์ บวชต้นไม้ 50 ล้านต้น จัดตั้งธนาคารข้าว รวมกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรภาคเหนือ 100 องค์กร เพื่อร่วมมือแก้ปัญหาที่ดินทำกิน จัดตั้งเครือข่ายอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่วาง 40 หมู่บ้าน จัดให้มีการเรียนนอกระบบโรงเรียน เพื่อให้ลูกหลานปกาเกอะญอเรียนรู้วิถีชีวิต ภาษา ความเชื่อ วัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเอง ซึ่งได้รับการยอมรับจากครูในโรงเรียนและเป็นต้นแบบของการจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นในเวลาต่อมา ครูจอนิ โอ่โดเชามีความมุ่งมั่นต่อการเพาะพันธุ์ต้นไม้ซึ่งมีมากกว่า 10,000 ต้น รวมถึงต้นเต๋า (ลูกชิด) ที่นับวันจะหายาก เพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ผู้มาเยือนได้นำไป เพาะปลูก ซึ่งเป็นการถ่ายทอดการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ชนรุ่นหลังได้เห็นต่อไป ปัจจุบันป่าไม้ได้รับการดูแลใกล้ชิดจากคนในชุมชนชาวเขา เปรียบดังต้นไม้ที่หยั่งรากลึกลงไปในวัฒนธรรมปกาเกอะญอแผ่กิ่งแตกยอดออกไปเป็นพุ่มใหญ่ใบกว้างเป็นต้นไม้ที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง ครูจอนิ คือ คนผู้แจ่มชัดในรากเหง้าของตนเองเท่าทันโลกกว้างและการเปลี่ยนแปลงทั้งมวล คือต้นไม้ใหญ่ที่แผ่ร่มเงาแก่ไม้เล็กเติบโตกันเป็นป่าไม้หลากหลายพรรณ และสักวันหนึ่งจะคืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติเหมือนที่เคยเป็นมาแต่อดีต เกียรติคุณที่ได้รับ พ.ศ. 2539 ได้รับการยกย่องเป็นคนดีศรีสังคม ปี 2539 พ.ศ. 2540 ได้รับการยกย่องเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2544 ได้รับการยกย่องเป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๑ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ รางวัลลูกโลกสีเขียว เครดิตภาพ https://readthecloud.co/activity/alive-trip-01-young-volks-apply/

ที่อยู่

21 หมู่ที่ 4 บ้านหนองเต่า ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ 50360

<< ย้อนกลับ