รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสรณพงษ์ บัวโรย

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าชายเลน

ผลงาน

ที่อยู่

สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลท่าหินโงม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ 75000

<< ย้อนกลับ