รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายสรณพงษ์ บัวโรย

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ป่าชายเลน

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูสรณพงษ์ มีองค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างหลากหลาย และที่เด่นชัดเป็นพิเศษ ได้แก่ การค้นพบวิธีการสร้างแนวกันคลื่นโดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้วยการปรับประยุกต์ การใช้กระบวนการปักกล่ำ และล่อปลาให้เข้ามาอยู่อาศัย มาเป็นแนวคิดในการทำแนวกันคลื่น คิดค้นการป้องกันการไหลกลับของน้ำโดยใช้ยางรถยนต์ใส่ไว้ในหลัก หลักละ ๓ เส้น ทำให้เกิดแผ่นดินงอกออกไปในทะเล สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชายฝั่งจนประสบความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างของการอนุรักษ์ป่าชายเลนด้วยวัสดุเหลือใช้ ผลงานโดดเด่น 1. การสร้างแนวกันชายทะเล (แนวปะการังเทียว) เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน โดนเรียนรู้จากการสังเกต การล่อปลาของชาวประมงชายฝั่งทะเล และมาสร้างเป็นแนวกันคลื่น ป้องกันชายทะเล วิธีการทำแนวกันคลื่น 1. ยางรถยนต์เก่า 2. เสาปูนหนา 3 นิ้ว ยาว 3 เมตร 3. เสาไม้ไผ่ยาว 3 เมตร 4. ลวดผู้ไม้กับยางรถยนต์

ที่อยู่

99/13 หมู่ที่ 12 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ 75000

<< ย้อนกลับ