รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(การจัดสมดุลสิ่งแวดล้อม)

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูขวัญดิน สิงห์คำ เป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติธรรมโดยการนำหลักธรรมสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตประจำวัน เน้นในเรื่องของธรรมะ การศึกษา และอาชีพ โดยได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการครูโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา เพื่อดำเนินการตามปณิธานของตนเอง ดังนี้ ๑. ริเริ่มก่อตั้งการศึกษาระบบบุญนิยมที่ชุมชนวัฒนธรรมศีรษะอโศก จังหวัดศรีสะเกษ โดยก่อตั้งโรงเรียนสัมมาสิกขาศีรษะอโศก โรงเรียนสัมมาอาชีวะสิกขาศีรษะอโศก และศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ๑๐ ศูนย์ ๒. ปฏิบัติและเผยแพร่แนวคิดในเรื่องของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (การจัดสมดุลสิ่งแวดล้อม) ด้วยการปรับปรุงดิน การไม่ใช้สารเคมี การใช้ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ การแปรรูปอาหารจากผักและผลไม้ จนกระสบความสำเร็จ ผลงานโดดเด่น ครูขวัญดิน ได้ศึกษาแนวคิดจากพระพุทธศาสนา โดยได้เลือกปฏิบัติตามแนวคำสอนของสมณะโพธิรักษ์ การดูงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเกษตรอินรีย์จากต่างประเทศ เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น พม่า มาเลเซีย ไต้หวัน และจากการเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเอง

ที่อยู่

ศีรษะอโศก (บ้าน) 271 หมู่ 15 ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ 33110

<< ย้อนกลับ