รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลงาน

ครูจีระศักดิ์ ท่อทิพย์ จากจังหวัดภูเก็ต ได้ค้นคว้าถึงประวัติบ้านบางโรงเรียนในอดีตที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรือง มีป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ ต่อมาถูกทำลายโดยสัมปทานเผาถ่านและการทำธุรกิจท่าเรือพานิชย์ขนาดเล็ก ซึ่งทำให้ชาวบ้านไม่สามารถประกอบอาชีพทางทะเลา และเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ครูจีระศักดิ์จึงได้ค้นหาวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะได้ประโยชน์ต่อวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและเป็นประโยชน์ต่อการดำรงอยู่ของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครูจีระศักดิ์ได้ศึกษาเรียนรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนำหลักธรรมของศาสนาอิสลามมาปรับประยุกต์ในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบของคนที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ที่อยู่

40/1 หมู่ 3 ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ 83110

<< ย้อนกลับ