รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายมูหามะสุกรี มะสะนิง

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูมูหามะสุกรี มะสะนิง เป็นผู้เชี่ยวชาญในการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งปัตตานี ด้วยการทำปะการังเทียมบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิมและของงานวิจัย จนได้รับอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้จัดทำเป็นโครงการนำร่องการจัดการและฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งปัตตานี ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาจนปัจจุบัน ผลงานโดดเด่น ครูมูหามะสุกรี ได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการจัดการทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากบรรพบุรุษ ได้ศึกษาวิธีการทำปะการัง เทียมจากภูมิปัญญาดั้งเดิม และพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มเติมจากการทำวิจัย จนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล จึงนำความรู้ทั้งหมดร่วมมือกับชุมชนต่อต้านการทำประมงพาณิชย์ จนในปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๖ ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดปัตตานี ร่วมกับมูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการดำเนินโครงการนำร่องการจัดการและฟื้นฟูชายฝั่งจังหวัดปัตตานี เป็นการบริหารโดยองค์กรชาวบ้าน โดยมีครูมูหามะสกรีเป็นประธานกรรมการบริหารโครงการเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลจำนวน ๒๐ หมู่บ้าน และชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีความยาวทั้งสิ้น ๑๑๖ กิโลเมตร

ที่อยู่

11 ถ.มะกรูด ซ.9 ตำบลจะบังติกอ อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ไปรษณีย์ 94000

<< ย้อนกลับ