รายละเอียดครูภูมิปัญญาไทย

ครูภูมิปัญญาไทย

นายบุญเลิศ ไทยทัตกุล

ด้านเกษตรกรรม

การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

ผลงาน

องค์ความรู้ ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า ค้นพบ และทดลองปลูกเห็ดแบบครบวงจร ทำให้เกิดนวัตกรรมในการเพาะเห็ดที่ประสบความสำเร็จ ดังนี้ ๑. ค้นพบวิธีเพาะเห็ดหลินจือโดยใช้ฟางข้าว จนประสบความสำเร็จ ๒. ริเริ่มทดลองเพาะเห็ดต่างประเทศ ได้แก่ เห็ดยานางิ เห็ดนางรมฮังการี เห็ดนางนวล ฯลฯ จนประสบความสำเร็จเป็นเห็ดเศรษฐกิจของประเทศ ๓. ร่วมทำงานวิจัยกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เรื่องการพัฒนาการเพาะเห็ดนกยูง สกุล Macro – lepiota ในเชิงพาณิชย์จนประสบความสำเร็จ ๔. ริเริ่มการแปรรูปเห็ดส่งจำหน่ายในต่างประเทศ ผลงานโดดเด่น ครูบุญเลิศ เป็นผู้ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เรื่องเห็ดแบบครบวงจรด้วยการริเริ่มเพาะเลี้ยงเห็ดหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ในประเทศ ต่างประเทศ จนประสบความสำเร็จ คิดค้นนำเศษวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น ในการเพาะเห็ดเพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร แปรรูปเห็ดเป็นอาหารหลากหลายชนิด เพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการส่งออก สร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งให้แก่ประเทศไทย

ที่อยู่

48/16 หมู่ที่ 1 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไปรษณีย์ 10540

<< ย้อนกลับ