ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ครูสำรวย มีสมชัย

นายสำรวย มีสมชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
สหกรณ์เครดิตยูเนียน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองคำ แจ่มใส

นายทองคำ แจ่มใส

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิพัฒนโชติ

พระครูพิพัฒนโชติ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
ธนาคารชีวิต

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชบ ยอดแก้ว

นายชบ ยอดแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การออมทรัพย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประยงค์ รณรงค์

นายประยงค์ รณรงค์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฝาก ตรีถวัลย์

นายฝาก ตรีถวัลย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
ระบบบัญชีชาวบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูลัภย์ หนูประดิษฐ์

นายลัภย์ หนูประดิษฐ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การออมทรัพย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอัมพร ด้วงปาน

นายอัมพร ด้วงปาน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การออมทรัพย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจอนิ โอ่โดเชา

นายจอนิ โอ่โดเชา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุธรรมนาถ

พระครูสุธรรมนาถ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม