ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ครูพิทักษ์นันทคุณ

พระครูพิทักษ์นันทคุณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พิธีบวชป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบัวซอน ถนอมบุญ

นางบัวซอน ถนอมบุญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านภาษาและวรรณกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำผาย นุปิง

นายคำผาย นุปิง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำอ้าย เดชดวงตา

นายคำอ้าย เดชดวงตา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์)

นางเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต ศรีประจันต์)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน-อีแซว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวาฑิต ไทรวิมาน (จ้อน ไทรวิมาน)

นายวาฑิต ไทรวิมาน (จ้อน ไทรวิมาน)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูฉวีวรรณ พันธุ

นางฉวีวรรณ พันธุ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูราตีสวัสดิ์ อุ่นทะยา (ราตรี ศรีวิไล)

นางราตีสวัสดิ์ อุ่นทะยา (ราตรี ศรีวิไล)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้าน-หมอลำซิ่ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประนอม ทาแปง

นางประนอม ทาแปง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูศรีสวลัย คำรังษี

นางสาวศรีสวลัย คำรังษี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 1

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม