ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ครูมุกดา อินต๊ะสาร

นางมุกดา อินต๊ะสาร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุบิน ปณีโต

พระสุบิน ปณีโต

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพงษ์ มาจันทร์

นายสมพงษ์ มาจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเคล้า แก้วเพชร

นายเคล้า แก้วเพชร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนสวัสดิการชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูโสภณพัฒโนดม (มานัสนที พิทักษ์)

พระโสภณพัฒโนดม (มานัสนที พิทักษ์)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมโม)

พระครูสุจิณนันทกิจ (สมคิด จรณธมโม)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสียงศีล ชาตวโร

สมณะเสียงศีล ชาตวโร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยุทธชัย วิวัฏฏกุลธร

นายยุทธชัย วิวัฏฏกุลธร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พลังงานทดแทน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมชาย สมานตระกูล

นายสมชาย สมานตระกูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองคำ สายสะอาด

นายทองคำ สายสะอาด

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ป่าดงใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่ม