ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ครูสมบัติ กาญจนา

นายสมบัติ กาญจนา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมหมาย หนูแดง

นางสมหมาย หนูแดง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสวก มาลาพงษ์

นายเสวก มาลาพงษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำป่วน สุธงษา

นายคำป่วน สุธงษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
ไม้ดอก ไม้ประดับ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเชียง ไทยดี

นายเชียง ไทยดี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรผสมผสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล

นายหิน จุฑาทิพย์ชาติกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรอินทรีย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหรน หมัดหลี

นายหรน หมัดหลี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านเกษตรกรรม
ธาตุสี่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

พระพิศาลธรรมพาที (พระพยอม กัลยาโณ)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์

นายเกรียงศักดิ์ กาญจนฤทธากรณ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านภาษาและวรรณกรรม
พิพิธภัณฑ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดาราวรรณ เด่นอุดม

ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม