ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ครูศรีสมร คงพันธุ์

นางศรีสมร คงพันธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านโภชนาการ
อาหารไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม หลวงฤทธิ์

นายถนอม หลวงฤทธิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การขับซอ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวีระ มีเหมือน

นายวีระ มีเหมือน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การทำหนังใหญ่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำเนียง ผดุงศิลป์

นายสำเนียง ผดุงศิลป์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การทำหัวโขน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองใส ทับถนน

นายทองใส ทับถนน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้าน-พิณอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูธีระ โกมลศรี

นายธีระ โกมลศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำเร็จ คำโมง

นายสำเร็จ คำโมง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การเป่าแคน ดนตรีอีสาน การประพันธ์เพลง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทร พรรณรัตน์

นายสุนทร พรรณรัตน์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
จิตรกรรม/วาดภาพสีน้ำมัน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพัฒน์ เกื้อสกุล

นายพัฒน์ เกื้อสกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
หนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูหะมะ แบลือแบ

นายหะมะ แบลือแบ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การแสดงดิเกฮูลู

ดูข้อมูลเพิ่ม