ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ครูอิ่ม จันทร์ชุ่ม

นายอิ่ม จันทร์ชุ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านศิลปกรรม
การแกะหนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมารศรี วนาโชติ

นางมารศรี วนาโชติ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุดม สมพร

นายอุดม สมพร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าจกไท-ยวนราชบุรี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูคำสอน สระทอง

นางคำสอน สระทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าแพรวา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนา ศรีบุตรโคตร

นางสุนา ศรีบุตรโคตร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกุศล นิลลออ

นางกุศล นิลลออ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 2

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม