ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ครูมนัส ขนติธมโม

พระอธิการมนัส ขนติธมโม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
สัจจะสะสมทรัพย์พัฒนาคุณธรรมครบวงจรชีวิต

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุธรรมมุนี (ศรีมูล ยังเจริญ)

พระสุธรรมมุนี (ศรีมูล ยังเจริญ)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
สัจจะออมทรัพย์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวงศ์ แก้วใจมา

นายวงศ์ แก้วใจมา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสรณพงษ์ บัวโรย

นายสรณพงษ์ บัวโรย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์ป่าชายเลน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูขวัญดิน สิงห์คำ

นางสาวขวัญดิน สิงห์คำ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(การจัดสมดุลสิ่งแวดล้อม)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจีระศักดิ์ ท่อทิพย์

นายจีระศักดิ์ ท่อทิพย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมูหามะสุกรี มะสะนิง

นายมูหามะสุกรี มะสะนิง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจำเนียร ใจอ่อน

นายจำเนียร ใจอ่อน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประนอม พลวิชัย

นายประนอม พลวิชัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคด้วยสมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์

นายดำรงศักดิ์ ชุมแสงพันธ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาพิษงู

ดูข้อมูลเพิ่ม