ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ครูกีชา วิมลเมธี

นายกีชา วิมลเมธี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจำนง กาญจนโสภณ

นายจำนง กาญจนโสภณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านการแพทย์แผนไทย
การใช้สมุนไพรรักษาโรค

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล

นายบุญเลิศ ไทยทัตกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
การเพาะเห็ดแบบครบวงจร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอุดม กลีบมาลัย

นายอุดม กลีบมาลัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
สายพันธุ์ข้าวจ้าว

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูแก่นฟ้า แสนเมือง

นายแก่นฟ้า แสนเมือง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
กสิกรรมไร้สารพิษ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูผาย สร้อยสระกลาง

นายผาย สร้อยสระกลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมใจ ภูผาสุข

นายสมใจ ภูผาสุข

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
การเพาะเห็ด

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนูญ ใยบัวทอง

นายมนูญ ใยบัวทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านเกษตรกรรม
การเลี้ยงสัตว์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนิวิฐธรรมขันธ์

พระครูนิวิฐธรรมขันธ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณี

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

นายบุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ฮีด - คอง - คะลำ

ดูข้อมูลเพิ่ม