ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ครูประพนธ์ พลอยพุ่ม

นายประพนธ์ พลอยพุ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ประเพณีวิถีชีวิตของไทดำ (ไทซงดำ)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูไชยยุทธ ปิ่นประดับ

นายไชยยุทธ ปิ่นประดับ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
พิพิธภัณฑ์

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพิเนตร น้อยพุทธา

นายพิเนตร น้อยพุทธา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมไทยวน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอำนาจ มณีแสง

นายอำนาจ มณีแสง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ร้อยแก้ว ร้อยกรอง ภาษาถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนัส สุขสาย

นายมนัส สุขสาย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมอีสาน (อักษรขอม ธรรม ไทน้อย)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมนรัตน์ สารภาพ

นางมนรัตน์ สารภาพ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านโภชนาการ
การเพิ่มคุณค่าโภชนาการอาหารด้วยธัญพืชในท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูถนอม ศิริรักษ์

นางถนอม ศิริรักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านโภชนาการ
โภชนาการท้องถิ่น

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูใจคำ ตาปัญโญ

นายใจคำ ตาปัญโญ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูประเสริฐ วงศ์สีสม

นายประเสริฐ วงศ์สีสม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักหัวเรือแข่ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมานพ ยาระณะ

นายมานพ ยาระณะ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การตีกลองสะบัดชัยแบบโบราณ

ดูข้อมูลเพิ่ม