ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ครูสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร

นายสิงห์แก้ว มโนเพ็ชร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ศิลปะพื้นบ้านประเภทโคม-ตุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอรุณ ทิพยวงศ์

นายอรุณ ทิพยวงศ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นฐานล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา

นายกฤษณ์ ฤทธิ์เดชา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ศิลปศาสตร์การต่อสู้ประจำชาติด้านกระบี่กระบอง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูล้วน ดนตรี

นายล้วน ดนตรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์

นายเสน่ห์ แจ่มจิรารักษ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ศิลปะการทำตะลุ่ม พานแว่นฟ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองเจริญ ดาเหลา

นายทองเจริญ ดาเหลา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ศิลปะการประพันธ์และการแสดงหมอลำ (หมอลำกลอน)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพงษ์พิพัฒน์ ฝางแก้ว

นายพงษ์พิพัฒน์ ฝางแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้าน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมคิด สอนอาจ

นายสมคิด สอนอาจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การติดพิมพ์เทียนพรรษา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสลา คุณวุฒิ

นายสลา คุณวุฒิ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การประพันธ์เพลง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกระจ่าง พุทธศรี

นายกระจ่าง พุทธศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การแสดงพื้นบ้านกลองยาว

ดูข้อมูลเพิ่ม