ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ครูนิยม บำรุงเสนา

นายนิยม บำรุงเสนา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การแสดงโนรา-หนังตะลุง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูนพมาศ พรมนุชาธิป

นางสาวนพมาศ พรมนุชาธิป

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านศิลปกรรม
การแสดงรองเง็ง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจันทร์ดี แก้วชุ่ม

นายจันทร์ดี แก้วชุ่ม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การแกะสลักไม้

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทรี ขนาดนิด (สุนทรี วิชินาค)

นางสุนทรี ขนาดนิด (สุนทรี วิชินาค)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การทอผ้าตีนจก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเอือม แยบดี

นางเอือม แยบดี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 3

ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
การย้อมสีผ้า การทอผ้า

ดูข้อมูลเพิ่ม