ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ครูทองใบ อินทร์งาม

นายทองใบ อินทร์งาม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

นายสมพงษ์ อินทรสุวรรณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพิษ ดังสะท้าน

นายสมพิษ ดังสะท้าน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเสถียรพงษ์ ครบุรี

นายเสถียรพงษ์ ครบุรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
กองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวรรณ ขุนจันทร์

นายวรรณ ขุนจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน
การบริหารจัดการกองทุนและธุรกิจชุมชน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุชิน งามนิยม

นายสุชิน งามนิยม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอรรถกิจนันทคุณ

พระครูอรรถกิจนันทคุณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเด่นศิริ ทองนพคุณ

นางเด่นศิริ ทองนพคุณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอนงค์ คุณเดช

นางอนงค์ คุณเดช

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอำพร แพทย์ศาสตร์

นายอำพร แพทย์ศาสตร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม