ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ครูสุเวช เนาว์โนนทอง

นายสุเวช เนาว์โนนทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุนทรกิจจานุโยค

พระครูสุนทรกิจจานุโยค

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปิ่นแก้ว ตันนวล

นายปิ่นแก้ว ตันนวล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสง่า วังทอง

นายสง่า วังทอง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์แผนไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชอย สุขพินิจ

นายชอย สุขพินิจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
สมุนไพร

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูปรีชา บัวกลาง

นายปรีชา บัวกลาง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การนวดรักษา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสำลี กัปโก

นายสำลี กัปโก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านการแพทย์แผนไทย
การรักษาโรคพิษสุนัขบ้า งูสวัด กระดูกแตก

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูเกรียงไกร ก้อนแก้ว

นายเกรียงไกร ก้อนแก้ว

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การปลูกลำไยใช้ปุ๋ยชีวภาพ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

นายทองเหมาะ แจ่มแจ้ง

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรธรรมชาติ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทิม ไทยทวี

นายทิม ไทยทวี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การทำสวนส้มโอ

ดูข้อมูลเพิ่ม