ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ครูนรินทร์ น้อยรักษา

นายนรินทร์ น้อยรักษา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญเพ็ญ นวลฉวี

นายบุญเพ็ญ นวลฉวี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การปลูกสวนป่า

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูละเมียด ครุฑเงิน

นายละเมียด ครุฑเงิน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การปลูกข้าวตอซัง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมคิด เจริญกิจ

นายสมคิด เจริญกิจ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสว่าง ใหม่ละมัย

พันจ่าอากาศเอกสว่าง ใหม่ละมัย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูณรงค์ รัตนจันทร์

นายณรงค์ รัตนจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
การปลูกมะนาวด่านเกวียน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญมี ทอนมาตย์

นายบุญมี ทอนมาตย์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
ไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุริยา สิงห์วีรธรรม

จ่าสิบเอกสุริยา สิงห์วีรธรรม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านเกษตรกรรม
เกษตรกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพระพุทธิญาณมุนี (ชื่อเก่าไพศาลพัฒนาภิรัต)

พระครูพระพุทธิญาณมุนี (ชื่อเก่าไพศาลพัฒนาภิรัต)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
ปรัชญา ศาสนา และประเพณีท้องถิ่นเชียงแสน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (มนตรี ธมฺมเมธี)

พระครูวิฑิตพิพัฒนาภรณ์ (มนตรี ธมฺมเมธี)

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี
คัมภีร์ใบลาน

ดูข้อมูลเพิ่ม