ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ครูสมเจตน์ วิมลเกษม

นายสมเจตน์ วิมลเกษม

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาถิ่นล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทองใบ แท่นมณี

นายทองใบ แท่นมณี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูทำนุ อ้นประเสริฐ

นายทำนุ อ้นประเสริฐ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูยุพร แสงทักษิณ

รองศาสตราจารย์ยุพร แสงทักษิณ

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดนุพล ไชยสินธุ์

นายดนุพล ไชยสินธุ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

นายพงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
การประพันธ์เพลง

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูโสรัจ นามอ่อน

นายโสรัจ นามอ่อน

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านภาษาและวรรณกรรม
ภาษาและวรรณกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูมาลี แววเพ็ชร

นางมาลี แววเพ็ชร

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุภาลักษณ์ กมลธรไทย

นางสุภาลักษณ์ กมลธรไทย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านโภชนาการ
โภชนาการ

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์

นายบุญส่ง สิริฤทธิจันทร์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีนาฏศิลป์พื้นเมืองล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม