ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ครูวิเทพ กันธิมา

นายวิเทพ กันธิมา

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสมพล หล้าสกุล

นายสมพล หล้าสกุล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
การแกะสลักไม้รูปเหมือน

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุคำ แก้วศรี

นายสุคำ แก้วศรี

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูสุวิชช์ หาญตระกูล

นายสุวิชช์ หาญตระกูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน (การฟ้อนเจิงตบมะผาบ)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูอรุณศิลป์ ดวงมูล

นายอรุณศิลป์ ดวงมูล

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา (สะล้อ ซอ ปิน)

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูกุน บุญนก

นายกุน บุญนก

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์

นายจักรกริศษ์ สุขสวัสดิ์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูชะเวง อ่อนละม้าย

นางชะเวง อ่อนละม้าย

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า

นายณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ดนตรีไทย

ดูข้อมูลเพิ่ม


ครูดำรงศักดิ์ นิรันต์

พันจ่าเอกดำรงศักดิ์ นิรันต์

ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4

ด้านศิลปกรรม
ศิลปกรรม

ดูข้อมูลเพิ่ม